Screenshot 2023-12-13 at 12.07.39.png

Projekt PODPORA INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2023 – TEPLICE

 

Na projekt byla poskytnuta dotace z programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 od Ministerstva vnitra ČR (rozhodnutí o poskytnutí dotace: 52/2023/ICOBCE). Příjemcem dotace je Statutární město Teplice.

 

Cílem realizovaného projektu je podpora integrace držitelů dočasné ochrany (DDO) a posílení jejich soběstačnosti, orientace ve společnosti, v jejích kulturních i právních reáliích.  Důraz bude kladen na zranitelné skupiny osob a předcházení jejich sociálnímu vyloučení či jiným negativním jevům. Projektové aktivity budou směřovat k dosažení bezproblémového společného soužití osob s dočasnou ochranou a majoritní společností. Kontakty s majoritní společností budou rovněž sloužit k prevenci vlivu kriminálních skupin na tyto osoby. 


 

V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Zařazování ukrajinských dětí do zájmové činnosti realizované v DDM Teplice, včetně zajištění odborné psychologické pomoci pro cílovou skupinu ukrajinských dětí/rodičů v DDM Teplice, kde bude pomoc zajišťována pro rok 2023

 

Realizátor dílčího projektu: Dům dětí a mládeže, p. o.

Doba realizace: leden – prosinec 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 361 000 Kč 

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 342 950 Kč

Spolufinancování Statutárním městem Teplice:18 050 Kč

 

Ze zdrojů tohoto dotačního titulu bude zajištěna odborná psychologická pomoc pro děti i dospělé. Jelikož cílem projektu je zařazení ukrajinských dětí do jejich zvolené zájmové aktivity, bude pro tuto skupinu snížena cena zápisného a částka mezi reálným a sníženým zápisným bude saturována z financí projektu.

 

Projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.


V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Jazykové kurzy, mimoškolní aktivity pro děti, tlumočník a koordinace projektu

 

Realizátor dílčího projektu: Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Doba realizace: leden – prosince 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 735 000 Kč 

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 698 250Kč

Spolufinancování Statutárním městem Teplice: 36 750 Kč

 

V rámci tohoto projektu se uskuteční jazykové kurzy češtiny pro dospělé cizince a příměstské tábory pro děti s výukou českého jazyka. V rámci konverzačního klubu bude vytvořen prostor pro setkávání a konverzaci v českém jazyce. Dále budou z projektu podpořeny další aktivity podporující bezproblémové soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů (např. poznávání tradic, ochutnávka jídla poslech i provozování hudby, tanec, sport), zajištění překladu a tlumočení a koordinace celého projektu.

 

Projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.


V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Sport nás spojuje II – integrační a volnočasové aktivity pro skupinu ukrajinských dětí z ubytovny

 

Realizátor dílčího projektu: Rybička Teplice, z.s.

Doba realizace: leden – prosinec 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 620 400 Kč 

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 589 380 Kč

Spolufinancování Statutárním městem Teplice: 31 020 Kč

 

Cílem projektu je podpora dětí v integraci a volnočasových aktivit, které vedou ke snazšímu začlenění do společnosti. V rámci projektu bude podpořena činnost koordinátora, asistence při zajištění volnočasových aktivit, vedoucí kroužku sportovních, hudebních a kreativních aktivit, administrativní pracovník a lektor českého jazyka. Dále budou podpořeny ostatní náklady spojené s mimoškolními aktivitami (náklady na výlety, vstupy a výtvarné potřeby) a náklady na nájemné.

 

Projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.


V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Interkulturní asistence na území města Teplice 2023

 

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z.ú.

Doba realizace: únor – prosinec 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 795 660 Kč 

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 755 877 Kč

Spolufinancování Statutárním městem Teplice: 39 783 Kč

 

Cílem projektu je prostřednictvím služeb interkulturních asistentů předávat základní informace osobám s dočasnou ochranou, pomáhat s jazykovou bariérou např. mezi úředníky a cílovou skupinou, pomoc v orientaci v novém prostředí. Díky těmto službách se minimalizuje riziko nedorozumění nebo špatného vyhodnocení situace. Interkulturní pracovníci budou nápomocni při doprovodech, asistenci i tlumočení na úřadech, školách, u lékaře apod. Cílové skupině pak mohou pomáhat pro lepší porozumění s překlady informačních materiálů do mateřského jazyka.

 

Projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.


V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Integrační aktivity a koordinace 

 

Realizátor dílčího projektu: Centrum humanitární pomoci

Doba realizace: leden – prosinec 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 600 000 Kč 

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 570 000 Kč

Spolufinancování Statutárním městem Teplice: 30 000 Kč 

 

Centrum humanitární pomoci zajišťuje jazykové kurzy, volnočasové aktivity, tlumočení, interkulturní asistenci a mnoho dalšího. V rámci projektu bude podpořena činnost administrativního pracovníka centra, koordinátora integračních aktivit a úhrada nákladů na energie a nájemné.

 

Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.


V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Malá Paříž – integrační aktivity

 

Realizátor dílčího projektu: Malá Paříž, z. s.

Doba realizace: červen – září 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 150 000 Kč 

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 142 500 Kč

Financování Statutárním městem Teplice: 7 500 Kč

 

V rámci projektu se uskuteční 3 společenské akce: Velká Malá Paříž, Tančírna s výukou a ukázkami streetových tanců pro veřejnost se zaměřením na mládež a Baletní vystoupení profesionálního tanečního souboru na terase Zahradního domu. Z dotace od Ministerstva vnitra České republiky budou hrazeny náklady na ozvučení, rytmický workshop, výtvarný workshop a hudební produkci.

 

Projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.